Công nghệ miraDry trên Tạp chí Tiếp thị & Gia đình số 32

Công nghệ miraDry trên Tạp chí Tiếp thị & Gia đình số 32: Hết khổ vì mồ hôi và mùi hôi nách

miraDry TTGĐ T08